ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยอันเกิดจากสิ่งรบกวนที่มีความซับซ้อนในผู้ใหญ่ ใช้กระบวนการพยาบาลตามทฤษฎีระบบของนิวแมน ในการวางแผนการพยาบาลในผู้ใช้บริการและครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผันแปรด้านประสาทสัมผัส การรับรู้และการเคลื่อนไหว  ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์และปัญหาสุขภาพเฉพาะสรีตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ใช้บริการ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในหอผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลตามทฤษฎีระบบของนิวแมนในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการผู้ใหญ่และครอบครัวที่มีปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับการผันแปรด้านประสาทสัมผัส การรับรู้และการเคลื่อนไหว ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์และปัญหาสุขภาพเฉพาะสตรี  ตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ใช้บริการ


วิชาที่ศึกษาถึงปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยอันเกิดจากสิ่งรบกวนในผู้ใหญ่ การใช้กระบวนการพยาบาลตามทฤษฏีระบบของนิวแมนในการวางแผนการพยาบาล และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ใช้บริการ และครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อ ความผิดปกติทางโภชนาการและกระบวนการเผาผลาญ ความผิดปกติของออกซิเจน ความไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ รวมทั้งปัญหาสุขภาพเฉพาะสตรี ตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยครอบครัวมีส่วนร่วม