พื้นฐานกระบวนการวิจัย วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย และเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาคำตอบในปัญหาทางการพยาบาลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทำรายงานการวิจัย รวมทั้งจรรณาบรรณของนักวิจัย


กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดระบบการพยาบาลของนิวแมน การปรับตัวของผู้ใช้บริการต่อสิ่งรบกวนที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อแนวป้องกันยืดหยุ่น แนวป้องกันปกติ และแนวต่อต้านของผู้ใช้บริการ การสนับสนุนแนวป้องกันของผู้ใช้บริการให้อยู่ในภาวะสูงสุด ฝึกปฏิบัติทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารยาในห้องปฏิบัติการพยาบาลและการพยาบาลตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง


แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ทางจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต  การส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัว ทั้งด้านจริยธรรม ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้ง   การส่งเสริมสุขภาพจิต การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การจัดการปัญหาสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือบุคคล ที่มีภาวะวิกฤติของชีวิตอย่างปลอดภัย สำหรับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมพหุวัฒนธรรม


หลักโภชนาการและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย อาหารพื้นบ้านไทยและแนวทางการอนุรักษ์พืชผักสมุนไพรไทย การประเมินภาวะโภชนาการ และกระบวนการดูแลภาวะโภชนาการของบุคคลในช่วงชีวิตต่าง ๆ การรักษาสมดุลของสัดส่วนสารอาหารและพลังงานในร่างกาย การดูแลภาวะโภชนาการในภาวะปกติและขณะเจ็บป่วย ฝึกการจัดอาหารและดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในทุกภาวะสุขภาพตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง