พัฒนาทักษะในการเรียน พิจารณาปัญหาการเรียน ความจำเป็นในการเรียนรู้ วิธีการฟัง อ่าน จดคำบรรยาย วิธีนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา เทคนิคการใช้เวลาให้เหมาะสมในการศึกษาและการเตรียมตัวสอบ วิธีการใช้ห้องสมุด หนังสืออ้างอิง วิธีการค้นคว้าและเก็บข้อมูลในการเขียนรายงาน

A course to develop study skills , deal with study-related problems, and emphasize the necessity of learning , Ways to listen, read, and take notes, along with the use of information technology in education are covered. Appropriate time management techniques for study and exam preparation , method of library and reference book use, and methods of searching for and collecting data to use in term papers are included.